Rekrutacja

REKRUTACJA na rok 2021/2022 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola zostali poinformowani SMS

Jeśli rodzice biorący udział w rekrutacji nie otrzymali SMS, to znaczy, że dzieci nie zostały przyjęte.

 

ZMIENIONE ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

w związku z sytuacją epidemiologiczną czasowo zmienione zostają zasady rekrutacji do Społecznego Przedszkola "Lipowa Alejka" w Poznaniu.

W tym roku nie odbędą się DRZWI OTWATE, nie będzie też wykładu informacyjnego dla rodziców.

Rodziców wraz z dziećmi będziemy zapraszać na indywidualne rozmowy z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Rodziców chcących zgłosić dzieci prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz kontakt mailowy (przedszkole [at] lipowaalejka [dot] pl) lub telefonicznie (501 154 025)

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 19 lutego 2021 roku

 

ZASADY REKRUTACJI

Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dopuszcza się przyjęcie dziecka 2,5-letniego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy do Przedszkola uczęszcza starsze rodzeństwo i gdy nauczyciel prowadzący daną grupę stwierdzi, że dziecko osiągnęło gotowość przedszkolną.

Przyjęcie dziecka do Społecznego Przedszkola „Lipowa Alejka” odbywa się w procesie rekrutacyjnym obejmującym:

  • obowiązkowe spotkania edukacyjno-informacyjne prowadzone przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, mające na celu wprowadzenie w tematykę pedagogiki waldorfskiej,
  • rozmowę kwalifikacyjną z prowadzoną w ramach jednej wspólnej komisji przez przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Zarządu z Rodzicami dziecka (na rozmowę zapraszamy oboje rodziców wraz z dzieckiem).
  •  

Rodzice chcący zapisać dziecko do Przedszkola obowiązani są do terminu rozmowy kwalifikacyjnej złożyć prawidłowo wypełnioną  kartę zgłoszeniową (karta zgłoszeniowa do pobrania).

Przedszkole organizuje "drzwi otwarte". Dokładny terminy „drzwi otwartych” oraz spotkania informacyjnego z zainteresowanymi Rodzicami ustalane są przez Radę Pedagogiczną i udostępniane na stronie internetowej Przedszkola oraz wszystkim osobom zainteresowanym zapisaniem dzieci do Przedszkola.
Terminy rozmów kwalifikacyjnych ustalane są z Rodzicami na spotkaniu informacyjnym.
Pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola „Lipowa Alejka” oraz dzieci pracowników Przedszkola.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Rada Pedagogiczna po konsultacji z Zarządem.

Głównym kryterium decyzyjnym w procesie rekrutacyjnym jest akceptacja zasad funkcjonowania Przedszkola i stosowanych metod pedagogiki waldorfskiej oraz autentyczna gotowość zaangażowania się Rodziców w pracę na rzecz Przedszkola i Stowarzyszenia.

W ostatnim tygodniu marca ogłaszana jest lista dzieci przyjętych do Przedszkola oraz lista rezerwowa. Dzieci, które nie znalazły się na żadnej z list nie zostaną przyjęte do Przedszkola.
Rodzice dziecka przyjętego do Przedszkola opłacają wpisowe na konto Stowarzyszenia w ustalonej wysokości oraz podpisują umowę o opiekę do dnia 20 kwietnia.
Brak zapłaty wpisowego w wyznaczonym terminie traktowany jest jako rezygnacja z ubiegania się o miejsce w Przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych.
Do dnia 20 marca Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola obowiązani są podpisać umowę o opiekę nad dzieckiem na kolejny rok.
W przypadku zwolnienia się miejsca w Przedszkolu, przyjmowane są dzieci z listy rezerwowej po przeprowadzeniu z Rodzicami rozmowy edukacyjno-informacyjnej mającej na celu wprowadzenie w pedagogikę waldorfską.