Rekrutacja

Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dopuszcza się przyjęcie dziecka 2,5-letniego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy do Przedszkola uczęszcza starsze rodzeństwo i gdy nauczyciel prowadzący daną grupę stwierdzi, że dziecko osiągnęło gotowość przedszkolną.

Przyjęcie dziecka do Społecznego Przedszkola „Lipowa Alejka” odbywa się w procesie rekrutacyjnym obejmującym:

  • obowiązkowe spotkania edukacyjno-informacyjne prowadzone przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, mające na celu wprowadzenie w tematykę pedagogiki waldorfskiej,
  • rozmowę kwalifikacyjną z prowadzoną w ramach jednej wspólnej komisji przez przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Zarządu z Rodzicami dziecka (na rozmowę zapraszamy oboje rodziców wraz z dzieckiem).

Rodzice chcący zapisać dziecko do Przedszkola obowiązani są do terminu rozmowy kwalifikacyjnej złożyć prawidłowo wypełnioną  kartę zgłoszeniową (karta zgłoszeniowa do pobrania).

Przyjęcie dziecka do Społecznego Przedszkola „Lipowa Alejka” odbywa się w procesie rekrutacyjnym obejmującym:

  • obowiązkowe spotkania edukacyjno-informacyjne prowadzone przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, mające na celu wprowadzenie w tematykę pedagogiki waldorfskiej,
  • rozmowę kwalifikacyjną z prowadzoną w ramach jednej wspólnej komisji przez przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Zarządu z Rodzicami dziecka (na rozmowę zapraszamy oboje rodziców wraz z dzieckiem).

Rodzice chcący zapisać dziecko do Przedszkola obowiązani są do terminu rozmowy kwalifikacyjnej złożyć prawidłowo wypełnioną  kartę zgłoszeniową (karta zgłoszeniowa do pobrania).

gabby-orcutt-7E29j_4GBNI-unsplash

Przedszkole organizuje “drzwi otwarte”. Dokładny terminy „drzwi otwartych” oraz spotkania informacyjnego z zainteresowanymi Rodzicami ustalane są przez Radę Pedagogiczną i udostępniane na stronie internetowej Przedszkola oraz wszystkim osobom zainteresowanym zapisaniem dzieci do Przedszkola.
Terminy rozmów kwalifikacyjnych ustalane są z Rodzicami na spotkaniu informacyjnym.
Pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola „Lipowa Alejka” oraz dzieci pracowników Przedszkola.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Rada Pedagogiczna po konsultacji z Zarządem.

Głównym kryterium decyzyjnym w procesie rekrutacyjnym jest akceptacja zasad funkcjonowania Przedszkola i stosowanych metod pedagogiki waldorfskiej oraz autentyczna gotowość zaangażowania się Rodziców w pracę na rzecz Przedszkola i Stowarzyszenia a także stopień gotowości przedszkolnej dziecka.

W ostatnim tygodniu marca ogłaszana jest lista dzieci przyjętych do Przedszkola oraz lista rezerwowa. Dzieci, które nie znalazły się na żadnej z list nie zostaną przyjęte do Przedszkola.
Rodzice dziecka przyjętego do Przedszkola opłacają wpisowe na konto Stowarzyszenia w ustalonej wysokości oraz podpisują umowę o opiekę do dnia 20 kwietnia.
Brak zapłaty wpisowego w wyznaczonym terminie traktowany jest jako rezygnacja z ubiegania się o miejsce w Przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych.
Do dnia 20 marca Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola obowiązani są podpisać umowę o opiekę nad dzieckiem na kolejny rok.
W przypadku zwolnienia się miejsca w Przedszkolu, przyjmowane są dzieci z listy rezerwowej po przeprowadzeniu z Rodzicami rozmowy edukacyjno-informacyjnej mającej na celu wprowadzenie w pedagogikę waldorfską.