Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Lipowa Alejka w Poznaniu

Uchwalony w dniu 18 września 2008 roku

na podstawie art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz statutu przedszkola.

I. Postanowienia ogólne

 1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” jest organem społecznym działającym na terenie Przedszkola „Lipowa Alejka” w Poznaniu, prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Dobry Początek” zwane dalej „Stowarzyszeniem”. Stanowi ona reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

Jednocześnie jest formą współpracy Przedszkola z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, poprawy jakości pracy Przedszkola oraz stworzenia możliwości wspierania Przedszkola przez rodziców.

 1. Rodzice mogą zwracać się bezpośrednio do Rady w każdej sprawie dotyczącej pracy przedszkola za pomocą poczty elektronicznej lub specjalnej skrzynki korespondencyjnej znajdującej się w przedszkolu. Wszelkie zgłoszone w ten sposób propozycje, uwagi i wnioski są traktowane jako sprawy do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady.

II. Zasady powołania i działalności Rady

 1. Liczebność Rady uzależniona jest od ilości grup w Przedszkolu. W skład Rady wchodzi minimum dwóch rodziców z każdej grupy.

 2. Wybory do Rady przeprowadzane są w trybie głosowania na pierwszym zebraniu dla rodziców w każdym roku przedszkolnym. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice i prawni opiekunowie wychowanków przedszkola obecni na zebraniu. Dzieci z jednej rodziny mogą być reprezentowane w wyborach przez jednego rodzica/opiekuna.

 3. Kadencja Rady trwa rok, do momentu wyboru nowej Rady.

 4. Rada Rodziców wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Rzecznika, Sekretarza i Skarbnika. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady.

Rzecznik reprezentuje Radę na zewnątrz.

Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.

Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

Okresowo Rada może wybrać spośród swoich członków inne osoby odpowiedzialne za konkretne sprawy.

Rada może powierzać odpowiedzialność za wykonanie poszczególnych zadań chętnym rodzicom spoza Rady.

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy dwóch członków Rady oraz na wniosek Rady Pedagogicznej lub Zarządu Stowarzyszenia.

III. Kompetencje Rady

 1. Rada Rodziców uczestniczy w życiu Przedszkola, przyczyniając się do podnoszenia jakości jego pracy poprzez:

 • Informowanie rodziców o potrzebach przedszkola oraz mobilizowanie rodziców do działania na rzecz przedszkola,

 • organizowanie pomocy rodziców w przedsięwzięciach podejmowanych przez Radę Pedagogiczną lub Zarząd Stowarzyszenia a wymagających dodatkowego wsparcia oraz koordynowanie prac rodziców na rzecz przedszkola,

 • reprezentowanie interesów rodziców zarówno w zakresie ogólnym jak i w sprawach wskazanych indywidualnie,

 • przedstawianie wniosków w sprawie planu pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego,

 • zgłaszania opinii i wniosków dotyczących spraw organizacyjnych Przedszkola,

 • opiniowanie projektów zmian Statutu Przedszkola,

 • współorganizowanie imprez i świąt przedszkolnych oraz imprez integracyjnych,

 • organizowanie wspólnie z innymi organami przedszkola warsztatów dla rodziców, grup wsparcia, spotkań ze specjalistami itp.

 1. W celu prawidłowego wykonywania swoich zadań członkowie Rady mają prawo do:

 • Dostępu do informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych. Dokumenty mogą być udostępnione Członkom Rady przez Zarząd Stowarzyszenia lub inne organy – na posiedzeniu Rady, na wniosek Przewodniczącego Rady.

 • Spotkań z Radą Pedagogiczną w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze i dydaktyczne.

 • Spotkań z Zarządem Stowarzyszenia w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy organizacyjne przedszkola.

 • Wyrażania i przekazywania Radzie Pedagogicznej oraz Zarządowi Stowarzyszenia opinii na temat pracy Przedszkola – pisemnie, lub ustnie – na spotkaniach Rady z Radą Pedagogiczną lub Zarządem Stowarzyszenia.

 • Zwoływania zebrań ogółu rodziców.

 1. Do kontaktu rodziców z Radą służy skrzynka e-mailowa radarodzicow [at] lipowaalejka [dot] pl oraz specjalna skrzynka korespondencyjna znajdująca się w przedszkolu. Rada kontaktuje się z rodzicami za pomocą poczty elektronicznej oraz ogłoszeń umieszczanych na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. W szczególnie istotnych sprawach Rada może posłużyć się kontaktem telefonicznym w przypadkach, gdy rodzice nie posiadają adresu mailowego.

 2. Rada jest zobligowana do zwołania minimum trzech zebrań rodziców w ciągu roku: we wrześniu, w styczniu lub lutym oraz w czerwcu, na których zostanie zrelacjonowana działalność Rady oraz postępy w prowadzonych przez nią pracach.

 3. Podczas podejmowania decyzji w szczególnie istotnych sprawach konieczne jest uzyskanie przez Radę opinii poszczególnych rodziców na zebraniu ogółu rodziców lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 4. W przypadkach, gdy rodzic uporczywie ignoruje zebrania rodziców zwoływane przez Radę lub zapytania kierowane drogą mailową, może zostać przez Radę pozbawiony głosu opiniotwórczego w danej sprawie lub prawa zgłaszania propozycji, uwag i wniosków.

 5. Członkowie rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.

IV. Fundusze Rady

 1. W celu wspierania działalności przedszkola Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na zebraniu ogólnym rodziców.

 1. Tradycyjnie Rada pozyskuje dodatkowe fundusze dzięki organizowaniu świątecznych kiermaszów produktów i wyrobów ofiarowanych przez rodziców.

 2. Funduszami Rady dysponuje skarbnik według planu wydatków ustalonego na zebraniach Rady. Wydatki niezaplanowane mogą być zrealizowane jedynie po uzyskaniu aprobaty członków Rady, bez konieczności zwoływania zebrania Rady. Rada może ustalić poziom wydatków, do którego nie jest wymagana akceptacja członków Rady.

 3. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, opłacenia koncertów, teatrzyków, wycieczek, imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci, warsztatów szkoleniowych dla rodziców i pedagogów oraz na inne cale związane z działalnością przedszkola.

Fundusze Rady mogą być przeznaczone na cele inne niż związane z działalnością przedszkola wyłącznie po uzyskaniu aprobaty większości rodziców wypowiadających się w danej kwestii.

V. Postanowienia końcowe

 1. Rada może podejmować uchwały w sprawach nie uregulowanych regulaminem. Treści uchwał, których postanowienia dotyczą ogółu rodziców, muszą być wywieszone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 2. Wszelkie zmiany regulaminu mogą być wprowadzone większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady Rodziców.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.