Czesne jest należne w pełnej wysokości za miesiące, w których Przedszkole świadczy opiekę nad dziećmi, czyli za 11 miesięcy – od września do lipca.

Opłata za wyżywienie wynosi 7 zł za dzień i jest zawarta w czesnym.
Rodzicom przysługuje prawo odliczenia opłaty za wyżywienie za dni nieobecności dziecka w Przedszkolu wyłącznie w przypadku ich zgłoszenia zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres przedszkole@lipowaalejka.pl oraz w formie pisemnej u Dyrektora Przedszkola. Nieobecności przewidywane powinny być zgłaszane co najmniej 2 dni przed terminem planowanej nieobecności do godz. 12.00, nieobecności nagłe winny być zgłaszane w pierwszym dniu nieobecności do godz. 12.00. Przedłużenie zgłoszonej nieobecności dziecka należy zgłosić najpóźniej w dniu następującym po ostatnim dniu poprzedniej nieobecności do godz. 12.00. W przypadku zwolnień lekarskich odliczana jest stawka żywieniowa zaczynając od drugiego dnia nieobecności. W przypadku innych nieobecności opłata za wyżywienie jest odliczana wyłącznie z tytułu nieobecności trwających minimum trzy dni.

Rodzic może złożyć oświadczenie, iż nie chce korzystać z prawa odliczenia opłaty za wyżywienie. Środki uzyskane z tego tytułu przeznaczane są na zasilenie funduszu przyszłościowego Przedszkola. Oświadczenie może zostać odwołane w każdej chwili i skutkuje na przyszłość od dnia złożenia oświadczenia.

Istnieje możliwość okresowego lub stałego obniżenia wysokości czesnego na wniosek Rodziców dziecka w następujących przypadkach:
a) gdy dziecko nie korzysta z żywienia przedszkolnego – o uśrednioną miesięczną opłatę za wyżywienie obliczoną na podstawie obowiązującej stawki żywieniowej
b) w przypadku trudnej sytuacji materialnej Rodziców dziecka.

Odpłatność za przedszkole

Rodzice ponoszą następujące wydatki związane z opieką i nauczaniem dziecka:

a) wpisowe, wpłacane przy przyjęciu dziecka do przedszkola, które wynosi 950 PLN i nie podlega zwrotowi,

b) czesne w wysokości 950,00 złotych miesięcznie dla 1-go dziecka i 570,00 złotych miesięcznie dla kolejnych dzieci w rodzinie.

Czesne jest należne w pełnej wysokości za miesiące, w których Przedszkole świadczy opiekę nad dziećmi, czyli za 11 miesięcy – od września do lipca.

Wysokość czesnego może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego tylko w szczególnych przypadkach, gdy przy jego ustalaniu nie można było przewidzieć tych okoliczności. Zmiana wysokości czesnego nie powinna przekraczać wskaźnika inflacji.