Statut Stowarzyszenia Edukacyjnego "Dobry Początek"

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Edukacyjne „Dobry początek” zwane dalej “Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:
a) wspieranie rozwoju dziecka w jego naturalnym rytmie poprzez rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wcielaniu w życie metod pedagogiki waldorfskiej,
b) działalność artystyczną oraz edukację przez sztukę
c) wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmą takie działania,
d) prowadzenie przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych, w których wdraża się pedagogikę przyjazną małemu człowiekowi, wywodzącą się z pedagogiki waldorfskiej.

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§ 3.

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie nie tworzy terenowych jednostek organizacyjnych.

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje cele przez:
a) prowadzenie niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,
b) propagowanie wybranych metod wychowawczo-edukacyjnych stosowanych w zakresie działalności przedszkoli i szkół waldorfskich,
c) prowadzenie zajęć artystycznych dla dzieci przedszkolnych, młodzieży szkolnej i dorosłych
d) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
e) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń związanych z działalnością przedszkoli i szkół waldorfskich
f) doradztwo oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
g) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
h) inne działania sprzyjające osiąganiu statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie realizując swe statutowe cele może powołać inne organizacje w granicach dopuszczonych prawem.

§ 9

1. Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
3. W przypadku zatrudniania przez Stowarzyszenie nauczycieli w szkołach i placówkach, zatrudnianie następuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty, kodeksie pracy i karcie nauczyciela.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który:
a) zapoznał się z metodami stosowanymi w przedszkolach i szkołach waldorfskich
i zaakceptował je,
b) zapoznał się ze statutem Stowarzyszenia, zrozumiał go i zaakceptował, 
c) przedstawił opinie (rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złożył deklarację członkowską.
2. Osoba prawna oraz osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia,
która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 11.

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
2. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 12 ust. 2.

§ 12.

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a) swoją postawą i działaniami aktywnie przyczyniać się do rozwoju, wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
b) dbać o jego dobre imię,
c) zabiegać o kształtowanie przychylnej opinii społecznej wokół przedszkoli i szkół waldorfskich,
d) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
e) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
f) regularnie opłacać składki,
g) aktualizować wszelkie dane osobowe zawarte w deklaracji członkowskiej w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.
2. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
a) brać udział w życiu Stowarzyszenia,
b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
c) korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności związanej z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia,
d) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji swoim członkom,
e) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
3. Członkowi Stowarzyszenia przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

§ 13.

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
a) pisemnej rezygnacji członka zwyczajnego lub wspierającego, złożonej na ręce Zarządu; rezygnacja jest skuteczna z upływem 7 dni od dnia jej doręczenia Zarządowi,
b) skreślenia z listy członków w następstwie:
1) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej,
2) utraty przez członka praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia:
1) za uporczywą działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami organów Stowarzyszenia,
2) za nieusprawiedliwiony długotrwały brak uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia
i prowadzonych przez niego szkół i placówek, o których mowa w § 7 pkt a.
3) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej za co najmniej trzy miesiące,
4) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych pkt. 1 i 2.

§14.

1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w wyniku uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów.
2. Uchwała Zarządu doręczana jest członkowi, którego dotyczy na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty jej podjęcia.
3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
4. Odwołanie wnosi się na piśmie, w terminie 14 dni od otrzymania odpisu uchwały. Jeżeli odwołanie wpłynie na co najmniej 15 dni przed terminem Walnego Zebrania, winno zostać rozpoznane na tym Walnym Zebraniu.
5. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział II
Władze Stowarzyszenia

§ 15.

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,

§ 16.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§ 17.

Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej.

§ 18.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.
3. Zarząd obowiązany jest także zwołać Walne Zebranie na żądanie:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) przynajmniej 10 członków Stowarzyszenia,
4. Żądanie zwołania Walnego Zebrania powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
5. W wypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zebranie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Komisja Rewizyjna.
6. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zebrania w myśl ust. 3, mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw na porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem na co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§19

1. Zarząd zawiadamia o terminie i miejscu Walnego Zebrania wszystkich członków drogą elektroniczną oraz poprzez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Stowarzyszenia na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
2. Walne Zebranie jest ważne i ma zdolność podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych osób (quorum).
3. Z obrad Walnego Zebrania sporządzany jest protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania.
4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
5. Walne Zebranie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków.
6. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
7. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. Głosowania na Walnym Zebraniu odbywają się jawnie.
8. Głosowanie w przedmiocie wyboru i odwołania członków organów Stowarzyszenia jest tajne. Na żądanie 1/5 członków obecnych na Walnym Zebraniu zarządza się głosowanie tajne także w innych sprawach.
9. Zmiana statutu, odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz likwidacja Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów.

§20

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
d) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) wybór i odwoływanie Prezesa, pozostałych członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie zmian statutu,
g) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
h) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, przedstawionych przez Komisję Rewizyjną,
k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może odwołać Prezesa Zarządu oraz tych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, którym nie udzieliło absolutorium. Pisemne uzasadnienie odwołania w imieniu Walnego Zebrania podpisują przewodniczący oraz sekretarz Zebrania.

§ 21

1. Kandydatów na Prezesa Zarządu, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej mają prawo zgłaszać bez ograniczeń członkowie Stowarzyszenia obecni na Walnym Zebraniu.
2. Przed rozpoczęciem głosowania kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Zgoda nieobecnego kandydata winna być wyrażona na piśmie.
4. Każdy z kandydatów przedstawia się, a członkowie mają prawo zadawania pytań.
5. Nazwiska kandydatów umieszczane są w widocznym miejscu w porządku alfabetycznym.
6. Głosowanie odbywa się poprzez umieszczenie na karcie nazwisk kandydatów, na których głosujący oddaje głos, w ilości nie większej niż liczba stanowisk do objęcia.
7. Głos nie zawierający żadnego nazwiska albo zawierający więcej nazwisk niż stanowisk do objęcia jest nieważny.
8. Do organów Stowarzyszenia wchodzą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów, w liczbie równej ilości mandatów do obsadzenia.

§22

1. Zarząd składa się z Prezesa i dwóch do czterech członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Do zarządu powołuje się przynajmniej 1 nauczyciela
3. Zarząd wybiera spośród swoich członków Sekretarza oraz Skarbnika.
4. Prezesem Zarządu nie może zostać pracownik jednostki opisanej w § 7 pkt a, ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
d) zwoływanie Walnego Zebrania.
6. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają łącznie dwaj członkowie Zarządu.
7. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w zakresie czynności zwykłego zarządu, może składać jeden członek Zarządu upoważniony do tego przez Zarząd uchwałą.
8. Członkami zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

§ 23

1. Komisja rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b) kontrolowanie działalności Zarządu, rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu, sporów pomiędzy członkami a Zarządem oraz pomiędzy członkami w sprawach dotyczących Stowarzyszenia,
c) składanie wniosków dotyczących absolutorium dla członków Zarządu na Walnym Zebraniu,
d) uchwalanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Komisji Rewizyjnej,
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu w dokumentację Stowarzyszenia i prowadzonych przez nie jednostek oraz prawo żądania informacji i wyjaśnień od członków Zarządu.
6. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu ani osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
7. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane praw omocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
8. Członkowie komisji rewizyjnej pełnią swoją funkcję społecznie i nie pobierają z tytułu pełnienia swych funkcji żadnego wynagrodzenia, mogą jednak otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją.

§ 24

1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 15 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji poniżej wymaganego minimum, uzupełnienie ich składu może nastąpić
w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu, na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
2. W tym okresie należy zwołać Walne Zebranie w celu obsadzenia wakatów.
3. Kadencja osób powołanych w trybie opisanym w ust. 2 upływa wraz z kadencją całego organu, do którego zostały dokooptowane.
4. W tym trybie opisanym w ust. 1 można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział III
Majątek Stowarzyszenia

§ 25

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, opłat za szkoły, przedszkola i pozostałą działalność edukacyjną oraz ofiarności publicznej.
2. Uzyskany przez stowarzyszenie dochód przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 26

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.
2. Zabrania się przekazywania majątku i funduszy Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział IV
Likwidacja Stowarzyszenia

§ 27

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w inny sposób przewidziany w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa
o stowarzyszeniach.